MESTO.SK - SVIDNÍK - KAMVYRAZIT.SK - OSTATNÉ ATRAKCIE
  FIRMY . UBYTOVANIE . CHAT . PO©TA A WEB

SPRAVODAJSTVO . AKO VYBAVI« . KAMVYRAZIT.SK . ©PORT . LEGISLATÍVA . PROFESIA .
 typy akcií

 KINO, FILM
 DIVADLO, OPERA
 VÝSTAVY, TRHY
 HUDBA
 ZÁBAVA
 ©PORT
 OSTATNÉ
 MÚZEÁ, GALÉRIE
 BOHOSLU®BY


 atrakcie

 HRADY A ZÁMKY
 KA©TIELE A KÚRIE
 KOSTOLY
 SKANZENY
 PRÍRODNÉ KRÁSY
 JASKYNE
 KÚPELE
 KÚPALISKÁ
 LY®IARSKE STREDISKÁ
 FITNESS
 ©PORT OSTATNÉ
 KNI®NICE
 OSTATNÉ ATRAKCIE


 detaily o atrakcii
 OSTATNÉ ATRAKCIE: po celý rok
Pamätník ès. Armády na Dukle
Svidník
Pamätník bol postavený v roku 1949. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorú tvorí 28 m vysoký pylón s monumentálnym súso¹ím, spolu so 49 m vysokou vyhliadkovou ve¾ou. Postavená bola v roku 1974 a z jej vrcholu si mô¾ete prezrie» celý terén Karpatsko-duklianskej operácie. Obidve zaujímavosti sa nachádzajú v tesnom susedstve hranièného priechodu. Od 8. septembra do 27. novembra 1944 tu zomrelo, alebo bolo zranených 85000 sovietskych a 6500 èeskoslovenských vojakov.


Na cintoríne je pochovaných 565 príslu¹níkov ès. Armádneho zboru, ktorí padli poèas karpatsko - dukelskej operácie pri oslobodzovaní Èeskoslovenska. Pamätník na Dukle znázoròuje hlavný úder do nemeckej obrany na poµsko-èeskoslovenskom území a zároveò i bránu ná¹ho oslobodenia. Pylón pamätníka s obradnou sieòou, ktorý uzatvára ju¾nú stranu prírodného cintorína.
Pri príle¾itosti 20. výroèia bojov o Dukelský priesmyk bol pamätník doplnený bronzovým súso¹ím ®alujem... Matka spod hrdinskej Dukly vïaèí sovietskemu vojakovi za oslobodenie, ale zároveò ¾aluje: ®aluje za Mníchov, Lidice, Le¾áky, Ostrý Grúò, Kremnièku, Kµak i Tokajík.
Pomenovanie Dukla je odvodené z názvu poµského mesteèka Dukla, vzdialeného 16 km od ¹tátnych hraníc. Dukelský priesmyk bol v minulosti najvýznamnej¹ím priechodom Karpát. Je to dobre prístupná ¹iroká brána v hlavnom hrebeni vo vý¹ke 503 m. n. m. V stredoveku tade viedla dôle¾itá obchodná cesta z Podunajskej a Potiskej oblasti do Povislia.
V okolí nav¹tívte Vy¹ný Komárnik, Údolie smrti, obec Hunkovce s nemeckým cintorínom a Vojenské múzeum vo Svidníku. Nezabudnite 21. septembra bola oslobodená prvá obec na Slovensku - Kalinovo. fotoalbum Pamätník ès. Armády na Dukle - mapa atrakcie

 Pamätník ès. Armády na Dukle - najbli¾¹ie atrakcie
OSTATNÉ ATRAKCIE: 
 Nemecký cintorín Hunkovce, Svidníkdo 2 km
 Vy¹ný Komárnik pri Dukle, Svidníkdo 2 km
 Námestie a me¹tianske domy, Bardejov26 km JZ
 Lampový ståp, Bardejov, Bardejov26 km JZ
 Mestiansky dom Gantzughof, Bardejov26 km JZ
 ©kolská budova, Bardejov26 km JZ
 Katov dom, Bardejov26 km JZ
 Bývalé humanistické gymnázium, Bardejov26 km JZ
 Súbor bývalých ¾idovských kúpeµov, synagógy a ïal¹ích stavieb, Bardejov26 km JZ
 Pomník padlým v 1. svetovej vojne, Bardejov26 km JZ
HRADY A ZÁMKY: 
 Hrad Zborov (Makovica), Bardejov26 km Z
 Kapu¹iansky hrad (Kappyovský hrad), Pre¹ov41 km J
 Zbojnícky hrad, Pre¹ov49 km J
 ©ari¹ský hrad (Hrad Zoros), Pre¹ov50 km JZ
 Soµnohrad (Hrad Solivar), Pre¹ov53 km J
KA©TIELE A KÚRIE: 
 Barokovoklasicistický ka¹tieµ, Svidník26 km J
 Klasicistický ka¹tieµ, Giraltovce26 km J
 Neskororenesanèný ka¹tieµ, Svidník26 km J
 ©o¹ovský ka¹tieµ, Vranov nad Topµou38 km J
 Ka¹tieµ De¾ofiovcov, Vranov nad Topµou38 km J
KOSTOLY: 
 Grécko-katolícky kostol, Bardejov, Bardejov26 km JZ
 Rímsko-katolícky farský kostol sv. Egídia, Bardejov, Bardejov26 km JZ
 Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania, Bardejov, Bardejov27 km JZ
 Klá¹tor franti¹kánov a kostol sv. Jána Krstiteµa, Bardejov, Bardejov27 km JZ
 Pravoslávny chrám sv. Ducha, Medzilaborce33 km V
SKANZENY: 
 Národipisná expozícia v prírode - Skanzen, Svidníkdo 2 km
 Drevený kostolík, Bardejov5 km JV
 Drevený kostol grécko-katolícky sv. Michala, Svidník7 km SV
 Drevený kostolík grécko-katolícky sv. Michala a zvonica, Svidník9 km SV
 Drevený kostolík grécko-katolícky sv. Paraskevy s areálom, Stropkov9 km JV
PRÍRODNÉ KRÁSY: 
 Sninský kameò, Snina86 km JV
 Morské oko, Snina86 km JV
 Senné rybníky, Michalovce95 km JV
 Jasovská skala, Ko¹ice103 km J
 Zádielska dolina, Moldava nad Bodvou118 km JZ
JASKYNE: 
 Jaskyòa Zlá diera, Pre¹ov66 km JZ
 Jasovská jaskyòa, Ko¹ice103 km J
 Belianska jaskyòa, Vysoké Tatry121 km JZ
 Jaskyòa Domica, Ro¾òava131 km JZ
 Dob¹inská µadová jaskyòa, Dob¹iná133 km JZ
KÚPELE: 
 Bardejovské Kúpele, Bardejov27 km Z
 Kúpele Vy¹né Ru¾bachy, Stará ¥ubovòa93 km Z
 Kúpele Nový Smokovec, Vysoké Tatry128 km JZ
 Kúpele Vy¹né Hágy, Poprad136 km JZ
 Kúpele ©trbské Pleso, Vysoké Tatry144 km JZ
KÚPALISKÁ: 
 Prírodné letné kúpalisko MAKOVICA Ni¾ná Polianka, Bardejov21 km SZ
 Prírodné letné kúpalisko Makovica, Bardejov21 km SZ
 Vodná nádr¾ Doma¹a, Vranov nad Topµou35 km JV
 Kúpalisko Ragleng, Pavlovce, Hanu¹ovce nad Topµou41 km J
 Letné kúpalisko Sídlisko III, Pre¹ov, Pre¹ov51 km JZ
LY®IARSKÉ STREDISKÁ: 
 Ly¾iarsky areál MAKOVICA, Bardejov21 km SZ
 Krí¾e, Bardejov26 km JZ
 Ly¾iarske stredisko Stebnícka Huta, Bardejov26 km JZ
 Ly¾iarske stredisko Regetovka, Bardejov51 km JZ
 Drienica, Sabinov52 km JZ
FITNESS: 
 Relax fit, Pre¹ov51 km JZ
 FIT ¹port, Pre¹ov51 km JZ
 PKO Fitness, Pre¹ov51 km JZ
 H+T fitness centrum, Pre¹ov51 km JZ
 Lineas Aqua fit, Pre¹ov51 km JZ
©PORT OSTATNÉ: 
 Ranè Pavlovce, Pre¹ov39 km J
 Tenisové kurty, Pre¹ov51 km JZ
 Para¹utistický klub AK Pre¹ov, Pre¹ov51 km JZ
 Squash Club 45, Pre¹ov51 km JZ
 Squash centrum, Pre¹ov51 km JZ
KNI®NICE: 
 Lekárska kni¾nica, Svidníkdo 2 km
 Kni¾nica, Svidníkdo 2 km
 ©kolská kni¾nica, Svidníkdo 2 km
 Podduklianska kni¾nica, Svidníkdo 2 km
 Technická kni¾nica, Stropkov16 km JV
POKLADY: 
 Bystrinská voda, Slovensko39 km J
 Kapusiansky vyhlad, Slovensko41 km J
 Oltár Kameò, Slovensko43 km JZ
 Holá hora, Slovensko54 km JZ
 Sleeping Knight, Slovensko60 km JZ