Úvod

Správa slovenských jaskýň

Jaskyne sú nevšednými prírodnými fenoménmi, ktoré svojimi pozoruhodnosťami oslovujú širokú verejnosť i odborníkov rôzneho zamerania. Ide o významné geomorfologické javy s bohatou až unikátnou sintrovou, aragonitovou alebo ľadovou výplňou. Správa slovenských jaskýň zabezpečuje ochranu sprístupnených a sprístupňovaných jaskýň v Slovenskej republike a ich bezpečné a únosné využívanie.

Sprístupnené jaskyne

Sprístupnené jaskyne patria medzi skutočné klenoty Slovenska. Viaceré z nich sú známe v celej Európe i vo svete. Preto sú lákavou pozvánkou na zaujímavé cesty za krásou a poznaním.

Najvýznamnejšie jaskyne

Až 44 jaskýň a priepastí na Slovensku, ktoré predstavujú súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, je vyhlásených za národné prírodné pamiatky.

Výskum, monitoring a dokumentácia

Poznatky o vzniku a vývoji jaskýň, skúmanie ich prostredia a vplyvu ľudskej činnosti pomáhajú pri ochrane jaskýň a stanovení podmienok pre ich bezpečné a trvalo udržateľné využívanie.

Ochrana jaskýň

Jaskyne sú prírodnými pamiatkami vo vlastníctve štátu, mnohé s bohatou až unikátnou výzdobou, niektoré sú významné archeologickými nálezmi. Ako také si zasluhujú osobitnú ochranu.

Enviromentálna výchova

Cieľom environmentálnej výchovy je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré sa stanú predpokladom pre ochranu a zlepšovanie životného prostredia.